De herziening van Richtlijn 86/609/EEC geeft een ongekende kans aan de Europese Unie hun inspanningen te versterken om alle dierproeven te vervangen door gecoordineerd onderzoek met zorgvuldige doelstellingen om niet-dierlijke methodes te ontwikkelen, geldig te verklaren en uit te voeren. Dit zou millioenen laboratoriumdieren redden, en zou ook de kwaliteit van onderzoek en testen verbeteren.We roepen de EU lidstaten, the Europese Commissie en het Parlement aan om de herziening van Richtlijn 86/609/EEC te gebruiken om te verzekeren dat:

1. EU initiatieven om laboratoriumdieren te vervangen zullen toegepast worden op alle categorieen van proeven;

2. Een publiek toegankelijke, uitgebreide database van vervangingsmethodes wordt opgericht door de EU; en

3. We roepen alle Lidstaten, instellingen en individuele wetenschappers op om methodes voor diervervangende proeven te zoeken, te ontwikkelen en uit te voeren, alsmede om direct gebruik te maken van reeds bestaande vervangingstechnieken.


NAAM 
ACHTERNAAM 
E-MAIL